Regulamin strony internetowej www.trzyosly.pl

I Definicje

1.  Serwis Internetowy – Cała strona www.trzyosly.pl wraz z podstronami

2.  Post – pojedynczy artykuł wraz z załącznikami np. w postaci multimediów

3.  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl biernie (poprzez czytanie, lub pobieranie danych) oraz czynnie poprzez pisanie swoich własnych Postów lub/i Komentarzy.

4.  Autor – Użytkownik, który dokonał procesu rejestracji na stronie www.trzyosly.pl

5.  Komentarz – Krótki tekst wraz z załącznikami umieszczony bezpośrednio pod Artykułem, oznaczony jako Komentarz.

6. Avatar – plik graficzny przedstawiający zdjęcie, lub inną grafikę będącą personalnym symbolem Użytkownika

7.  Administrator – Osoba, lub instytucja czuwająca nad prawidłową pracą Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl

8.  Operator -prawny właściciel Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl

9.  Profil – Zbiór informacji, jakie Użytkownik udostępnia o sobie.

10.  Załącznik – plik multimedialny, lub jakikolwiek inny zewnętrzny plik dodany do tekstu.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl

 2. Przystąpienie przez Użytkownika do korzystania z Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się użytkownika do ich przestrzegania.

 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

III Zasady korzystania z Portalu

 1. Serwis Internetowy www.trzyosly.pl jest stroną internetową traktującą o tematyce podróżniczej, oraz paralotniowej.

 2. Niekomercyjne korzystanie z Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl jest bezpłatne a dostęp do zasobów Serwisu Internetowego jest publiczny.

 3. Wybrane treści mogą być dostępne są tylko dla Autorów.

 4. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 5. Na łamach Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl niedozwolone jest propagowanie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, dyskryminujących, nawołujących do przemocy lub przestępstwa, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, naruszających godność osobistą.

IV Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty (dostawców domen, hostingu i łączy internetowych) oraz za przerwy w działaniu Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Załączniki) zamieszczane w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl przez Użytkowników, jednakże niezwłocznie po otrzymaniu informacji o treściach niezgodnych z prawem, oraz niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się takowe treści usuwać. . Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza zamieszczone w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oraz rzetelność publikowanych w Serwisie Internetowym materiałów.

V Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik może zarejestrować się poprzez formularz Rejestracji i w ten sposób założyć swoje konto w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl i zostać Autorem.

2. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

3. Użytkownik rejestrując się, oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procesem rejestracji, utrzymaniem konta użytkownika, korzystaniem z usług i serwisów świadczonych przez Usługodawcę oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Serwis Internetowy www.trzyosly.pl

4. Autor ma prawo wglądu do swojego Profilu i danych wpisanych w procesie Rejestracji, a także do ich edycji, czy całkowitego usunięcia Profilu z Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl. W celu całkowitego usunięcia profilu Autor zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail z takim postanowieniem na adres: trzyosly@gmail.com

5. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, bez podawania przyczyny i informowania użytkownika. Do usunięcia konta Użytkownika przez operatora może dojść w szczególności, gdy:
– Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu;
– Użytkownik działa na szkodę usługodawcy, wykorzystując Serwis Internetowy
www.trzyosly.pl niezgodnie z przeznaczeniem

– Zachodzą poważne wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w procesie Rejestracji a tym samym zachodzi podejrzenie, że Użytkownikiem nie jest osobą fizyczną a program komputerowym, lub też Użytkownik zarejestrował się w celach innych niż korzystanie z Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Usunięcie konta Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem wszystkich dotychczas opublikowanych przez Użytkownika treści w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl.

VI Publikacja Postów i Komentarzy przez Autorów

1. Po zarejestrowaniu Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnej publikacji treści (Postów, Komentarzy) i uzyskuje status Autora.

2. W przypadku gdy Autor chce opublikować swój pierwszy Post, ze wzgędów bezpieczeństwa, wcześniej musi zostać zatwierdzony przez Administratora.

3 . Zamieszczając jakiekolwiek treści Autor oświadcza, że:
– posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, a w przypadku zdjęć oraz materiałów wideo, również prawa do wykorzystania wizerunku osób na nich zamieszczonych, pozwalające na publikację takowych materiałów.

– publikowane treści są wolne od wad prawnych

– wyraża zgodę na bezterminowe rozpowszechnianie publikowanych treści bez podawania autorstwa, w tym jego publikację w całości lub fragmencie, we wszystkich innych materiałach i serwisach Operatora, stronach internetowych niezwiązanych z Operatorem oraz w środkach masowego przekazu.

– wyraża zgodę na edycję i modyfikację treści przez Operatora w celu zoptymalizowania pod kątem Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl

4. Publikowanie treści reklamowych, bądź promocyjnych jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu z Operatorem i uzyskaniu jego zgody.

5. Autor ma prawo do edycji, modyfikacji, oraz usunięcia zamieszczonych przez siebie treści. Może to zrobić osobiście korzystając ze swojego Panelu Użytkownika, a jeśli to jest technicznie niemożliwe, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o takiej chęci do Administratora na adres trzyosly@gmail.com

VI Polityka prywatności

W Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl politykę prywatności traktujemy priorytetowo. Przede wszystkim jako Użytkownik, udostępniasz wyłącznie te dane, które chcesz. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe i uwarunkowania prawne jakich dotrzymujemy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w tej sprawie trzyosly@gmail.com.

1 . Operator dokłada wszelkich starań, żeby zagwarantować prawo do prywatności Użytkownikom. Dane zbierane przez Operatora są ograniczone do niezbędnego minimum.

2. Operator gwarantuje, że przyjęte w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

3. Żeby zagwarantować poprawne działanie Serwisu Internetowego, statystyk, pozycjonowania i wszelkich niezbędnych funkcji, skrypt strony, oraz wtyczki i inne skrypty pomocnicze mogą gromadzić takie dane jak: adres IP Użytkownika, używana przeglądarka internetowa, źródła ruchu internetowego, itp.

4. Serwis Internetowy do poprawnego działania używa plików cookie, czyli tzw „ciasteczek”

5. Serwis może korzystać z zewnętrznych dostawców usług internetowych takich jak Google, czy Facebook i innych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Informacje oraz pomoc w rozwiązaniu problemów z działaniem Serwisu Internetowego www.trzyosly.pl można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres Administratora: trzyosly@gmail.com

 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji nowego Regulaminu w Serwisie Internetowym www.trzyosly.pl

 3. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, może zrezygnować z usług lub zażądać usunięcia jego konta.